Rzetelna Gmina Krzeszowice

Przyszłość zaczyna się dziś. Dlatego prezentujemy Państwu program „Gmina Krzeszowice Jutra”, który skupia się na rozwoju zarówno miasta jak i 18 sołectw. Nie obiecujemy zrównoważonego rozwoju, ponieważ przy ograniczonych zasobach finansowych i społecznych jest to niemożliwe, a jednak należy wyrównywać szansę i dać szansę na rozwój także zaniedbanym obszarom gminy. W naszej gminie najważniejszą przestrzeń tworzą Mieszkańcy, dla których ważne są miejsca spotkań, wypoczynku i jakość usług publicznych.

Mieszkańcy naszej gminy wiążą nadzieję na lepsze życie, rozwój, bezpieczeństwo, wypoczynek, usługi wysokiej jakości oraz szczęście swoich dzieci. Z tego powodu rozwój naszej gminy nie powinien odbywać się bez refleksji na temat kosztów społecznych prowadzonych działań rozwojowych. Gmina Krzeszowice jest cudownym miejscem z ponadprzeciętnym potencjałem, zwłaszcza społecznym. Jednakże nasz samorząd to nie tylko blaski, ale również i cienie, chociaż my wolimy nazywać je wyzwaniami. Mimo tego, że nasza gmina może urzekać swoim obywatelskim duchem i walorami przyrodniczymi, nie brakuje nam wyzwań o charakterze ekonomicznym i społecznym.

Jednym z takich wyzwań jest sytuacja finansowa Gminy Krzeszowice, która staje się coraz trudniejsza. Już na koniec 2024 roku dług publiczny osiągnie poziom ponad 69 milionów złotych (wzrost w perspektywie dwóch ostatnich kadencji sięga blisko 90%). To oznacza, że w kolejnych latach mogą wystąpić problemy z realizacją oczekiwanych inwestycji. Brak miejsc pracy, nieefektywnie wykorzystanie infrastruktury publicznej, wzrost wydatków bieżących, zanik życia społecznego oraz narastająca migracja młodych i wykształconych Mieszkańców pokazuje, że znaleźliśmy się w negatywnej spirali rozwoju gospodarczego, a to oznacza, że zmiany, które teraz zachodzą są nieodwracalne. Dlatego tak ważne jest, aby podjąć działania naprawcze już dziś.

W pierwszym kwartale 2023 roku Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice przeprowadziło badanie ankietowe metodą Computer Assisted Web Interview wśród Mieszkańców gminy Krzeszowice. Badanie zostało pogłębione o spotkania fokusowe, w których brali udział Mieszkańcy gminy, urzędnicy, liderzy społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi oraz przedsiębiorcy. Badanie pozwoliło Nam na zobrazowanie Państwa potrzeb, wskazanie barier i braków w określonych segmentach funkcjonowania gminy, ale także na określenie kierunków rozwoju spójnego z oczekiwaniem społecznym i opartego na ekonomii wartości. Wyniki tych badań są podstawą naszego programu wyborczego, w którym zawarliśmy Państwa wizję. Wizję, w której gmina Krzeszowice skupia się w pierwszej kolejności nad realizacją zadań własnych, zwiększając jakość usług publicznych zarówno administracyjnych, technicznych i komunalnych, jak i społecznych, podnosząc tym samym jakość życia Mieszkańców naszej gminy.

Z pewnością nadchodzące wybory samorządowe to świetna okazja, by wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć proces pozytywnych zmian w Naszej Gminie. Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia w nich udziału i dokonania odpowiedzialnego wyboru, gwarantującego lepszą przyszłość dla wszystkich Mieszkańców Gminy Krzeszowice.

Administracja, Gospodarka i Finanse

 • Wprowadzenie nowoczesnego modelu zarządzania w administracji publicznej opartego na wartości szacunku wobec każdego Mieszkańca,
 • Zwiększenie jakości usług publicznych, w tym usług administracyjnych, usług technicznych oraz usług komunalnych,
 • Przeprowadzenie audytu w Urzędzie Miasta, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach gminnych,
 • Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu dostosowana do realizacji potrzeb i oczekiwań Mieszkańców,
 • Zwiększenie liczby usług elektronicznych możliwych do załatwienia w gminie Krzeszowice poprzez Internet,
 • Likwidacja etatu jednego Wiceburmistrza w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania Urzędu,
 • Szerokie konsultacje społeczne przeprowadzone nie tylko w Urzędzie, ale także na osiedlach i sołectwach,
 • Nie wykluczamy w sprawach o znaczeniu szczególnym dla Mieszkańców dotyczącym rozwoju gminy w perspektywie kolejnych lat, przeprowadzania referendów gminnych,
 • Przeciwdziałanie zjawisku nepotyzmu w administracji publicznej,
 • Wprowadzenie podstawowych założeń idei Smart City,
 • Poprawa wyglądu i funkcjonalności stron internatowych urzędu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym również dostosowanie ich do wymagań dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Włączenie szkół podstawowych oraz jednostek organizacyjnych do systemu ePUAP, umożliwiając Mieszkańcom bezpośrednią korespondencję w trybie elektronicznym,
 • Stworzenie aplikacji mobilnej dla Mieszkańców gminy Krzeszowice w której będą wszystkie najważniejsze informacje dotyczące usług publicznych, informacji podatkowych, aktualności, harmonogramów i wydarzeń kulturalnych,
 • Próba dostosowania godzin pracy Urzędu Miejskiego do potrzeb Mieszkańców,
 • Wdrożenie systemu zarządzania jakością „Program Rozwoju Instytucjonalnego” w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych w celu stworzenia nowych standardów obsługi Mieszkańców, Przedsiębiorców oraz Inwestorów,
 • Poprawa efektywności w zarządzaniu inwestycjami gminnymi oraz określenie priorytetów inwestycyjnych,
 • Utrzymanie obecnego poziomu pozyskiwania dotacji i dofinansowań w ramach środków zewnętrznych w Urzędzie Miejskim,
 • Zwiększenie poziomu pozyskiwanych dotacji i dofinansowań w ramach środków zewnętrznych w Centrum Kultury i Sportu, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej oraz jednostkach edukacyjnych,
 • Wprowadzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Krzeszowice zarówno w Urzędzie, jak i jednostkach organizacyjnych,
 • Utworzenie w Urzędzie miejskim Centrum Obsługi Mieszkańca, w którym Mieszkańcy będą mogli uzyskać informację o wszystkich usługach publicznych w jednym miejscu,
 • Aktywizacja obywatelska w celu współdecydowaniu o przyszłości gminy, a także transparentne zarządzanie finansami publicznymi w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych,
 • Powołanie Społecznego Pełnomocnika Burmistrza Gminy Krzeszowice ds. przedsiębiorczości,
 • Współpraca Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego z Powiatowym Urzędem Pracy w celu bieżącego informowania lokalnych przedsiębiorców o formach wsparcia oraz w zakresie pomocy przy tworzeniu wniosków Mieszkańców w celu ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w gminie Krzeszowice,
 • Prowadzenie przez Urząd Miejski kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zakładania własnej działalności gospodarczej,
 • Przy współpracy z sektorem prywatnym zwiększenie znaczenia Karty Dużej Rodziny w gminie Krzeszowice,
 • Wdrożenie Karty Mieszkańca Gminy Krzeszowice dla osób płacących podatki w gminie, której celem będzie premiowanie tych Mieszkańców tańszymi usługami publicznymi,
 • Wprowadzenie gotowych formularzy i wniosków dotyczących najczęściej załatwianych przez Mieszkańców spraw i umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu,
 • Umieszczenie informacji z FAQ (Frequently Asked Questions) „najczęściej zadawane pytania” na stronie internetowej gminy Krzeszowice,
 • Przeprowadzenie analizy prawnej w sprawie połączenia spółek gminnych Usługi Komunalne i Wodociągi i Kanalizacja w celu zwiększenia ich efektywności oraz obniżenia kosztów funkcjonowania,
 • Każda realizowana inwestycja w gminie na etapie końcowym musi przynosić korzyści dla Mieszkańców,
 • Wprowadzenie w Strefie Płatnego Parkowania „biletu 0”, który obejmowałby 15 minut bezpłatnego postoju,
 • Rozbudowa przestrzeni parkingowej przy dworcu PKP w Krzeszowicach oraz Woli Filipowskiej,
 • Podjęcie decyzji odnośnie zagospodarowania zakupionych za wiele milionów gruntów inwestycyjnych przy ul. Bandurskiego, a w przypadku braku perspektyw ich zagospodarowania – sprzedaż,
 • Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Krzeszowice m.in. w Siedlcu,
 • Budowa świetlicy „Sołtysówki” w Siedlcu,
 • W możliwie jak najszybszym terminie podjąć działania, aby w planowanym do wybudowania kompleksie basenowym, wprowadzić odnawialne źródła energii w celu redukcji zapotrzebowania na energię, co przyniesie ograniczenie kosztów bieżących utrzymania inwestycji,
 • Szeroka współpraca z spółdzielniami oraz wspólnotami mieszkaniowymi w celu zapewnienia mieszkańcom osiedli realizację oczekiwanych inwestycji,
 • Współpraca z Rodziną Potockich w celu wypracowania wspólnych rozwiązań mających wpływ na rozwój Krzeszowic m.in. stworzenie bezpiecznej przestrzeni w parkach dla Mieszkańców naszej gminy,
 • Analiza wprowadzenia różnych możliwości prawnych w celu rozwiązania problemu z parkowaniem przy ul. Targowej oraz przeprowadzenie w tej kwestii konsultacji społecznych,
 • Regularna ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033
  z uwzględnieniem realnych kierunków rozwojowych gminy.

Edukacja i Młodzież

 • Ograniczenie szukania oszczędności w obszarze Oświaty. Rozwój naszych dzieci na możliwie jak najlepszym poziomie jest priorytetem, zwłaszcza, że jest to inwestycja w świadome i mądre społeczeństwo, które później tworzy naszą gminę,
 • Zmiana miejsca wręczania stypendium dla utalentowanych Uczniów, które ma charakter motywacyjny. Wręczanie nagrody powinno odbywać się podczas uroczystych gali w jednostkach edukacyjnych,
 • Wprowadzenie do szkół „Różowych skrzyneczek” w celu walki z wykluczeniem menstruacyjnym oraz zapewnieniem szerokiego dostępu do bezpłatnych podpasek i tamponów dla dziewczynek,
 • Włączenie szkół podstawowych do systemu ePUAP, umożliwiając Mieszkańcom bezpośrednią korespondencję w trybie elektronicznym,
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na przeciwdziałanie w szkołach zjawiska przemocy i poniżania innych,
 • Kontynuacja rozbudowy szkół oraz dostosowanie oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
 • Organizacja przez Centrum Kultury i Sportu zawodów międzyszkolnych w randze powiatu i województwa,
 • Przywrócenie w krzeszowickiej szkole klasy o profilu sportowym.
 • Aktywizacja młodzieży i dzieci z gminy Krzeszowice do współdecydowaniu o przyszłości gminy poprzez konkursy, projekty i debaty społeczne,
 • Zwiększenie kompetencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Krzeszowice,
 • Organizacja Dni Doradztwa Zawodowego oraz dyżurów doradców zawodowych w jednostkach edukacyjnych gminy Krzeszowice – program realizowany przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
 • W ofercie wydarzeń kulturalnych gminy Krzeszowice powinno pojawić się co najmniej jedno wydarzenie dedykowane dla młodzieży, którą należy włączyć w proces jego organizacji,
 • Dostosowanie czasu pracy świetlic w jednostkach edukacyjnych do potrzeb rodziców i opiekunów,
 • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w świetlicach wiejskich prowadzonych przez Centrum Kultury i Sportu oraz filiach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
 • Całkowita reorganizacja Kopalni Talentów w budynku przy dworcu autobusowym w celu utworzenia w niej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, gdzie zarówno Seniorzy jak i Młodzież mogłaby się spotykać i aktywnie spędzać czas,
 • Zabezpieczenie środków finansowych i wdrożenie gminnego programu nauki pływania dla dzieci i młodzieży z gminy Krzeszowice,
 • Utworzenie w gminie Krzeszowice Rady Pożytku Publicznego,
 • Rewitalizacja największych placów zabaw w gminie Krzeszowice i utworzenie przy nich EMO stref, czyli miejsc gdzie matki mogą nakarmić, przewinąć, albo przebrać dziecko.
 • Rewitalizacja Skate Parku oraz wybudowanie Pumptrack’u dla Młodzieży,
 • Utworzenie w gminie Krzeszowice Publicznego Żłobka dla dzieci, dzięki wsparciu finansowemu z programu Maluch+.

Bezpieczeństwo, Zdrowie i Seniorzy

 • Utworzenie gminnego raportu dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa w gminie Krzeszowice przy współpracy z Mieszkańcami każdego sołectwa i osiedla. Przygotowany dokument będzie stanowił podstawię do zaplanowania działań naprawczych związanych z poprawą bezpieczeństwa Mieszkańców,
 • Całkowita reorganizacja pracy Straży Miejskiej w której wprowadzone zostaną regularne patrole piesze oraz zobowiązanie do umieszczania zgłoszeń Mieszkańców na platformie Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez wprowadzenie oświetlenia przejść dla pieszych oraz ich prawidłowego oznakowania,
 • Wprowadzenie ujednoliconego systemu monitoringu dla sołectw i osiedli podpiętego bezpośrednio do systemu wizyjnego Straży Miejskiej gminy Krzeszowice,
 • Podjęcie negocjacji z NFZ w celu zwiększenia dostępności lekarzy specjalistów w Krzeszowickim Centrum Zdrowia,
 • Próba wprowadzenia co najmniej jednej apteki na terenie miasta Krzeszowice, która będzie czynna dla Mieszkańców przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,
 • Ujednolicenie systemu odśnieżania i utrzymania dróg gminnych, które są w zarządzaniu gminy Krzeszowice na terenie wszystkich sołectw i osiedli,
 • Dalsze wsparcie dla druhów z OSP w gminie Krzeszowice związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia bojowego, a także dopłat z budżetu gminy do zakupu wozów strażackich,
 • Kontynuacja realizacji programu „Senior+” w ramach którego funkcjonuje Klub Seniora w gminie Krzeszowice,
 • Stworzenie broszury „Senior w Gminie Krzeszowice”, którą otrzymywać będzie każdy Mieszkaniec osiągający 70 rok życia. Broszura zawierać będzie kompendium wiedzy o dostępnych usługach publicznych, w tym zdrowotnych, a także najważniejszych informacjach na temat bezpieczeństwa,
 • Kontynuacja propagowania wśród Seniorów programu „Koperta życia”, która dla ratowników medycznych jest jednym z podstawowych i rzetelnych źródeł informacji o sytuacji zdrowotnej seniora,
 • Doprowadzenie do powstania w centrum miasta publicznej toalety,
 • Wdrożenie gminnego programu E-Senior, który pozwoli przeszkolić Seniorów z gminy Krzeszowice z obsługi komputera oraz poruszania się po mediach społecznościowych.

Integracja i Polityka Społeczna

 • Utworzenie w gminie Krzeszowice Rady Pożytku Publicznego,
 • Dostosowanie wszystkich budynków użyteczności publicznej do co najmniej podstawowych wymagań infrastrukturalnych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Powołanie społecznego Pełnomocnika Burmistrza Gminy Krzeszowice ds. osób z niepełnosprawnościami,
 • Podczas przygotowania projektów inwestycyjnych chcemy, aby uwzględniano maksymalną redukcję barier architektonicznych w taki sposób, aby dostosowywać przestrzeń publiczną dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Stworzenie Centrum charytatywnego realizującego działania społeczne i charytatywne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krzeszowice, łącząc przy tym potencjał i zaangażowanie Mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i wykorzystując podstawowe zasoby administracji publicznej,
 • Utworzenie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lodówki społecznej, która będzie pomagać ludziom ubogim w dostępie do produktów żywnościowych,
 • Debata społeczna nie będzie ukierunkowana na żadną grupę wiekową. Zależeć nam będzie na budowaniu wartości i dialogu międzypokoleniowego w rozmowie o gminie Krzeszowice,
 • Zwiększenie dostępności infrastruktury administracji publicznej na rzecz działalności lokalnych Organizacji Pozarządowych.

Ekologia i Ochrona Środowiska

 • Utworzenie w mieście Krzeszowice wybiegu dla psów,
 • Zorganizowanie wodopojów dla zwierząt w pobliżu budynków użyteczności publicznej, stałych lub okresowych z uwzględnieniem miesięcy w których występuje zjawisko upałów,
 • Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród Mieszkańców dotyczącej praw zwierząt i ich właściwego traktowania,
 • Zacieśnienie współpracy ze schroniskiem, z którym współpracuje Urząd Miejski w celu propagowania i wspomagania odpowiedzialnej adopcji, w tym organizacja spotkań adopcyjnych na terenie gminy Krzeszowice,
 • Zwiększenie budżetu do gminnego programu wymiany kotłów dla Mieszkańców Gminy Krzeszowice oraz w razie dużego zainteresowania ogłoszenie naboru ciągłego trwającego przez cały rok,
 • Modernizacja sieci wodociągowej w celu ograniczenia strat wody, a tym samym ochrona jej zasobów
 • Rozwiązanie problemu wód opadowych na terenie miasta Krzeszowice
 • Wdrożenie programów związanych z retencją wód opadowych dla mieszkańców miasta i gminy Krzeszowice
 • Wprowadzenie zrównoważonego zazieleniania centrum miasta oraz inwentaryzacja krzeszowickiej zieleni,
 • Wdrożenie programu wymiany latarni ulicznych na enoergooszczędne w całej gminie,
 • Wprowadzenie do budynków użyteczności publicznej ekologicznych źródeł energii m.in. fotowoltaiki w celu redukowania zapotrzebowania na energię i ograniczenie kosztów bieżącego utrzymania,
 • Wymiana bezklasowych kotłów w mieszkaniach komunalnych należących do zasobów nieruchomości gminy Krzeszowice w celu dostosowania ich do obecnie obowiązującego prawa związanego z lokalną uchwałą antysmogową,
 • Ograniczenie zimowego solenia alejek w parkach miejskich i zastąpienie go alternatywnym bezpiecznym sposobem likwidowania śliskiej nawierzchni,
 • Analiza możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania gospodarki śmieciowej w gminie oraz wdrożenie rozwiązań wynikających wprost z analizy,
 • Przeprowadzenie analizy prawnej dotyczącej możliwości dotowania z budżetu gminy programu wspierającego wymianę nieekologicznych kotłów poprzez zastosowanie nowoczesnych proekologicznych filtrów kominowych,
 • Wyposażenie straży miejskiej w higrometry (wilgotnościomierze), czyli urządzeń badających wilgotność drewna podczas kontroli palenisk,
 • W możliwie jak najszybszym terminie podjęcie działań, aby w planowanym do wybudowania kompleksie basenowym wprowadzić odnawialne źródła energii w celu redukcji zapotrzebowania na energię, co przyniesie ograniczenie kosztów bieżących utrzymania inwestycji,
 • Współpraca z Rodziną Potockich w celu wypracowania wspólnych rozwiązań mających wpływ na rozwój Krzeszowic, m.in. stworzenie bezpiecznej przestrzeni w parkach dla Mieszkańców naszej gminy,
 • W razie zgłaszanego zapotrzebowania kontynuacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Krzeszowice.
 • Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i dorosłych w tym : Konkursy, warsztaty, eventy.

Przestrzeń i Mieszkalnictwo

 • Stworzenie Planu Ogólnego, czyli nowego dokumentu planistycznego, który dostosujemy do sytuacji realnej w gminie oraz oczekiwań i potrzeb Mieszkańców,
 • Podczas przygotowania projektów inwestycyjnych chcemy, aby uwzględniano maksymalną redukcję barier architektonicznych w taki sposób, aby dostosowywać przestrzeń publiczną dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Współpraca z sektorem prywatnym w celu stworzenia większej oferty mieszkaniowej dla Mieszkańców gminy Krzeszowice,
 • Szeroka współpraca z spółdzielniami oraz wspólnotami mieszkaniowymi w celu zapewnienia mieszkańcom osiedli realizacji oczekiwanych inwestycji,
 • Współpraca z Rodziną Potockich w celu wypracowania wspólnych rozwiązań mających wpływ na rozwój Krzeszowic m.in. stworzenie bezpiecznej przestrzeni w parkach dla Mieszkańców naszej gminy,
 • Zadbanie o przestrzeń publiczną w centrum miasta poprzez określenie zarządcy oraz regulaminu korzystania z niektórych słupów ogłoszeniowych,

Kultura i Sport

 • Stworzenie programu rozwoju Kultury w Gminie Krzeszowice z udziałem różnych środowisk, w sposób jak najbardziej partycypacyjny, uwzględniający walory i historię naszego terenu. Wypracowany dokument określi główne obszary oraz wartości, jakimi należy się kierować się przy realizacji nowej polityki kulturalnej w gminie Krzeszowice,
 • Utworzenie przy Centrum Kultury i Sportu, lokalnej Krzeszowickiej Telewizji transmitowanej co najmniej raz w tygodniu w mediach społecznościowych obejmujących najważniejsze wydarzenia i informacje z gminy Krzeszowice,
 • Tworzenie ścieżek pieszych, rowerowych, dydaktycznych i ekologicznych na terenie miasta i gminy Krzeszowice,
 • Reorganizacja Magazynu Krzeszowickiego, która obecnie promuje obecnie rządzących w gminie samorządowców,
 • Zwiększenie promocji lokalnych Organizacji Pozarządowych oraz Mieszkańców w Magazynie Krzeszowickim,
 • Zachęcanie NGO (organizacji pozarządowych) do działań mających na celu zapewnienia Mieszkańcom lepszej oferty kulturalnej realizowanej poprzez system grantowy,
 • Zmiana charakteru wydarzeń kluczowych dla promocji gminy m.in. Dni Krzeszowic, Majówki Hrabiny Zofii oraz Pożegnania lata,
 • Utworzenie przy Centrum Kultury i Sportu grupy biegowej i nordic walking, która organizowałaby bezpłatne zajęcia dla Mieszkańców oraz wspólne wyjazdy na zawody promujące gminę Krzeszowice,
 • Dostosowanie oferty zajęć w Centrum Kultury i Sportu dla dzieci i dorosłych po przeprowadzonych konsultacjach dotyczących realnych potrzeb oraz zainteresowań Mieszkańców,
 • Usystematyzowanie zadań promocyjno-kulturalnych realizowanych przez Centrum Kultury i Sportu, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Miejski, tak aby jedna instytucja odpowiadała za wszystkie zadania własne realizowane w tym obszarze kultury,
 • Znaczące zwiększenie dostępności infrastruktury zarządzającej przez Centrum Kultury i Sportu dla Organizacji Pozarządowych, aby rozszerzyć ofertę kulturalną dla Mieszkańców, ale także pozwolić NGO rozwijać się i aktywizować oraz integrować społeczeństwo.
 • Organizacja Olimpiady dla dzieci i dorosłych z podstawowych dyscyplin sportowych,
 • Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Krzeszowice oraz budowa boiska przy szkole w Nawojowej Górze,
 • Zmaksymalizowanie efektywności i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla Mieszkańców gminy Krzeszowice,
 • Wydłużenie czasu pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach,
 • Stworzenie programu rozwoju sportu w Gminie Krzeszowice przy współpracy z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, które swoją ofertę zajęć sportowych kierują do Mieszkańców naszej gminy.

Transport i komunikacja publiczna

 • W perspektywie dwóch kadencji rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego w gminie, które dotyka obecnie Seniorów w obszarach wiejskich poprzez połączenie komunikacyjne sołectw z dworcem autobusowym i PKP
 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pomiędzy gminą Krzeszowice, a dużymi Metropoliami takimi jak Kraków czy Katowice poprzez współpracę z innymi samorządami.

Infrastruktura

 • Utworzenie w gminie Krzeszowice Publicznego Żłobka dla dzieci, dzięki wsparciu finansowemu z programu Maluch+,
 • Rewitalizacja największych placów zabaw w gminie Krzeszowice i utworzenie przy nich EMO stref, czyli miejsc gdzie matki mogą nakarmić, przewinąć, albo przebrać dziecko.
 • Rewitalizacja Skate Parku oraz wybudowanie Pumptrack’u dla Młodzieży,
 • Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Krzeszowice oraz budowa boiska przy szkole w Nawojowej Górze,
 • Budowa ścieżek edukacyjnych wokół kamieniołomu w Miękini z Programu funkcjonalno-użytkowego,
 • Utworzenie w mieście Krzeszowice wybiegu dla psów,
 • Kontynuacja projektowania i modernizacji dróg gminnych, powiatowych oraz wewnętrznych,
 • Kontynuacja projektowania i budowy chodników i ścieżek rowerowych w gminie Krzeszowice,
 • Budowa parku rekreacji nad Krzeszówką,
 • Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w tym budowa windy oraz częściowa wymiana stolarki okiennej,
 • Budowa drogi dojazdowej do Zamku w Rudnie,
 • Budowa sportowo-rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach oraz wprowadzenia w nim odnawialnych źródeł energii w celu redukcji zapotrzebowania na energię.
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz stworzenie dojazdu do Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini,
 • Kontynuacja realizacji projektów i rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie m.in. w Siedlcu, Miękini oraz Tenczynku,
 • Dalsze zagospodarowanie centrum sołectw w gminie Krzeszowice,
 • Projekt i w dalszej perspektywie czasowej budowa budynku socjalno-sportowego przy boisku klubu Jutrzenka Ostrężnica.
 • Budowa hali sportowej w Woli Filipowskiej i bieżni lekkoatletycznej